Fudbal i jugoslovenska kriza. Prilog analizi „nacionalizacije“ navijačkog pokreta u bivšoj Jugoslaviji

Ivan Đorđević

Apstrakt: Politizacija fudbalskog navijaštva u Srbiji predstavlja distinktivan fenomen čije su manifestacije vidljive i danas. Pitanje koje se u ovom radu postavlja jeste odakle potiče ova specifična kontaminiranost fudbala politikom, i na koji način je evoluirao taj proces. Cilj ovog rada je da osvetli upravo spregu između rastućeg nacionalizma u republikama nekadašnje SFRJ i događanja na fudbalskim terenima kasnih osamdesetih i ranih devedesetih godina dvadesetog veka. Namera mi je da u ovom radu analiziram pojedine događaje iz tog perioda koji su uslovili transformaciju jedne od mnogih potkultura, poput navijačke, u političkog aktera par excellence.

Ključne reči: fudbal, navijači, politizacija, etnifikacija, jugoslovenska kriza

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2014, no. 9 (4), pp. 925-940