SOCIOLOG KOJI NIJE BIO OVDE: RACIONALNOST, ANTROPOLOGIJA I RAYMOND BOUDON

Aleksandar Bošković

Apstrakt: Tekst predstavlja kratak pregled najvažnijih ideja nedavno preminulog francuskog sociologa Raymonda Boudona (1934-2013). U tekstu se takođe navode neki mogući razlozi za to što je, i pored svoje svetske slave i uticaja, kao i uticaja koje su imale njegove teorije, Boudon ostao gotovo potpuno nepoznat na području nekadašnje Jugoslavije – sa izuzetkom prevoda knjige Déclin de la morale? Déclin des Valeurs?objavljene u Podgorici 2005, i nedavno prevedene njegove intelektualne autobiografije, La sociologie comme science, koju je u Zagrebu 2012. objavila Naklada Jesenski i Turk. Neke Boudonove ideje, pre svega kad se radi o raspravama o racionalnosti i relativizmu, su izuzetno značajne i za društvene i humanističke nauke uopšte, uključujući tu i antropologiju. Boudonova dijagnoza razloga krize savremene sociologije – usled kombinacije destruktivnih uticaja postmodernizma i dekonstrukcije – takođe je nešto sa čime se mogu složiti mnoge koleginice i kolege u drugim naučnim disciplinama. Njegove važne modifikacije teorije racionalnog izbora uticale su na to kako tumačimo konflikte u savremenom svetu, pre svega kada se radi o istočnoj Africi.

Ključne reči: sociologija – istorija; sociologija – metodologija; Raymond Boudon; racionalnost; sociologija i antropologija; racionalni izbor.

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2014, no. 14 (2), pp. 53-69