NOVE REPRODUKTIVNE TEHNOLOGIJE – NOVI OBLICI MOĆI NAD TELOM

Tamara Lepetić

Apstrakt: U radu se ukazuje na transformacije koje su se, sedamdesetih godina prošlog veka, dogodile na polju ekonomije, društva, politike, kulture i tehnologije, a koje su dovele do promena u predstavama koje je čovek imao o sebi i o svetu uopšte. Proces globalizacije, industrijalizacije i komoditizacije različitih duštvenih sfera poslužio je kao pogodan pri analizi teorijskih stanovišta koje je izneo M. Fuko, a koja se tiču odnosa tela, biomoći i biopolitika. Imajući na umu to da je pomenuti autor tvrdio da je u određenom društvu telo uvek deo odnosa moći, mišljenja sam da analiza razvoja i primene novih reproduktivnih tehnologija predstavlja adekvatno tle za proveravanje pomenutih tvrdnji. Značaj bavljenja ovom temom počiva na pretpostavci da su savremene biološke i medicinske tehnologije postale novo sredstvo pomoću kojeg je moguće analizirati delovanje biomoći i biopolitika u društvu – kako je Fuko označio procese distribucije moći, uspostavljanja kontrole, normalizacije i nadzora nad ljudskim životom.

Ključne reči: antropologija, telo, moć, (bio)moć, nove reproduktivne tehnologije

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2014, no. 14 (1), pp. 97-113