Srpske izbeglice na Internetu: Između odbijanja i prihvatanja realnosti

Ljiljana Gavrilović

Apstrakt: U radu se govori o načinima prezentacije srpskih izbeglica iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine na Internetu - razmatra se sadržaj njihovih prezentacija i novi načini konstruisanja njihovog etničkog/manjinskog/kulturnog grupnog identiteta. Rad treba da pokaže: a) kako se u savremenom trenutku identiteti (etnički, grupni) na Internetu konstruišu nezavisno od zajednice življenja na istom prostoru, i to, u zavisnosti od diskursa, oko/na osnovu potpuno različitih simbola (jezik, pismo, uspomene, "tradicija", mržnja prema drugima, ksenofobija, nostalgija); b) da jezik i pismo ne moraju biti presudne granice između grupa, niti su obavezni kohezioni faktor na nivou svih koji ih koriste, da suštinsku granicu čini diskurs, odnosno viđenje sebe i sopstvenog odnosa prema drugima; i c) da, čak i u slučaju zatvorenih grupa, zasnovanih na odbijanju komunikacije sa drugima, sama tehnologija stvara mogućnost za postepeno prevazilaženje barijere mi/drugi.

Ključne reči: Srbi, izbeglice, Internet, identitet, jezik, pismo.

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2007, no. 3 (3), pp. 70-85