Osnovne komponente reproduktivnih politika u Istočnoj Evropi i Srbiji

Nevena Milanović

Apstrakt: Rad se bavi pregledom razvitka konstitutivnih elemenata reproduktivnih politika i aktera koji učestvuju u njihovom restrukturiranju u zemljama Istočne Evrope, sa posebnim osvrtom na Srbiju, kroz sintezu relevantne antropološke građe. Objašnjava se kontekst reproduktivnih politika u socijalizmu i posebno nakon njegovog pada 1989. godine. U zaključku se objašnjava nastali zaokret u posmatranju žena i muškaraca u njihovom reproduktivnom ponašanju ka predstavi o njima kao druš-tveno odgovornim subjekatima.

Ključne reči: reproduktivne politike, ljudska reprodukcija, socijalizam, tranzicija, Istočna Evropa, Srbija

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Етнолошко-антрополошке свеске, y. 2013, no. 22 (22), pp. 27-40