Dušan Bandić - kontekst, delo, značaj

Ivan Kovačević

Apstrakt: Naučno delo Dušana Bandića posmatra se kroz kontekst i vreme u kome je započeo proučavanje narodne religije da bi, putem analize najvažnijih tekstova, došli do zaključka o značaju samog dela u modernizaciji srpske antropologije. To je samo jedan segment, mada najvažniji, sveukupne procene značaja pojedinačnog dela u istoriji antropologije u Srbiji. Ostali aspekti delovanja, koji se odnose na institucionalno pozicioniranje i aktivnost, zatim na nečiji socijalni i politički život i na kraju na posledice koje je to delovanje imalo, značajni su za istoriju nauke, ali nisu obuhvaćeni ovim istraživanjem. Ono se ograničava na opis konteksta i to stanja proučavanja narodne religije na početku Bandićeve delatnosti i opšte upoznatosti sa svetskom antropologijom u srpskoj etnologiji tog doba. Zatim se pažnja zadržava na sadržaju samog dela kroz posmatranje većih idejnih i metodoloških sistema prisutnih u Bandićevim radovima – evolucionizma, funkcionalizma i strukturalizma, da bi se, na kraju, izvukao zaključak o razvoju metodoloških postupaka koje je Bandić primenjivao, kao i na sveukupno mesto koje njegovi radovi imaju u prekretničkom periodu srpske etnologije.

Ključne reči: Dušan Bandić, narodna religija, evolucionizam, funkcionalna analiza, strukturalna analiza, srpska antropologija, dvadeseti vek

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2014, no. 9 (1), pp. 17-33