СТРУКТУРНО НАСИЉЕ КАО ЧИНИЛАЦ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА

Bojan Žikić

Apstrakt: Структурно насиље један je од основних теоријских појмова у савре- меној медицинској антропологији. Концептуално порекло му је у теологији ослобођења и мировним студијама шездесетих година прошлог века али, у об- лику у којем је присутан у медицинској антропологији, антропологији уопште и свим научним дисциплинама које се баве друштвеним и културним аспектима људског здравља данас, заснован је у радовима Пола Фармера. Структурно на- сиље сматра се битним чиниоцем јавног здравља, како у економски најсирома- шнијим и друштвено најнестабилнијим земљама у свету, тако и у најразвијени- јим земљама, имајући у виду то да у свакој социокултурној средини и у свакој социоекономској формацији постоје друштвене групе чији је здравствени статус угрожен различитим болестима, којима посредују изванмедицински фактори.

Ključne reči: структурно насиље, медицинска антропологија, јавно здравље

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2013, no. 13 (2), pp. 9-24