Koncept rizičnog okruženja i činioca rizika u socijalno epidemiološkom proučavanju javnog zdravlja

Bojan Žikić

Apstrakt: Роудсов концепт ризичног окружења постао је доминантно хеуристичко средство у социјално епидемолошком бављењу проблематиком везаном за HIV/AIDS и HCV у деценији након објављивања првог теоријског рада (2002) посвећеног том концепту. Иако је дати концепт коришћен у бројним радовима који су се тицали наведене социјално епидемиолошке проблематике, није извршена његова теоријска разрада у смислу јаснијег истицања чиниоца ризика, као кључног дела тог концепта, нити су разрађене могуће примене на разноврснију тематику која се тиче јавног здравља, са нагласком на вулнерабилност, маргиналност и маргинализованост – што представља предмет и задатак овог текста.

Ključne reči: ризично окружење, чиниоци ризика, социјална/културна антропологија, јавно здравље, социјално-здравствена вулнерабилност, маргиналне и маргинализоване друштвене групе

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2013, no. 8 (2), pp. 403-425