KURAN I POLIGINIJA: ZAKONODAVNE I ETIČKE INTERPRETACIJE PRAVA ŽENE U ISLAMU

Marko Pišev

Apstrakt: (Neo)orijentalističke interpretacije statusa žena „u islamu“ prisutne u pojedinim sholastičkim interpretacijama zapadnih autora starijeg i novijeg datuma ostaju ignorantne za dinamiku reformističkih težnji modernih muslimanskih mislilaca – aktivnih još od kraja 19. veka naovamo – koje imaju za cilj poboljšanje položaja muslimanskih žena, u islamskim značenjskim okvirima. Rekonceptualizacije tradicijskih islamskih normi u tom smislu nastoje da izvrše jasnu distinkciju između šerijata (islamskog zakona ustanovljenog kuranskom Objavom) i fikha (ljudskih interpretacija tog zakona). Dotična distinkcija obezbeđuje muslimanskim autorima uvid u izvornu fleksibilnost šerijata s jedne, i mogućnosti reinterpretacije fikha u islamskom feminističkom ključu s druge strane. Prateći priloženu liniju argumentacije, ovaj rad nastoji da pokaže kako se borba za emancipaciju žena može voditi i u značenjskim okvirima drugačijim od onih dominantnih na Zapadu.

Ključne reči: Kuran, šerijat, poliginija, nasledno pravo, položaj žena, zapadne interpretacije

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2013, no. 13 (1), pp. 121-135