O kriterijumima za klasifikaciju religijskih organizacija ili – kako je Volis “vazneo” Munovce

Danijel Sinani

Apstrakt: U radu se razmatraju kriterijumi za klasifikaciju religijskih organizacija koje su u svojim tipologijama koristili Roj Volis i Gordon Melton. Kao primer za pomenuta razmatranja upotrebljena je Unifikaciona crkva, koja se kod navedenih autora nalazi u kategorijama koje su dobijene na osnovu različitih kriterijuma, te su tipologije na različit način ispratile promene do kojih je došlo u radu i organizaciji ovog religijskog pokreta. Pored uočavanja svojevrsnog paradoksa u vezi sa pozicijom Unifikacione crkve u ovim tipologijama i pokretanja niza pitanja u vezi s izborom “adekvatnog” kriterijuma za klasifikaciju religijskih organizacija, u radu se predstavljaju i osnovni koncepti vezani za tipologije religijskih organizacija, a posebno su predstavljene i kritički razmotreneVolisova i Meltonova tipologija, kao i sama Unifikaciona crkva.

Ključne reči: Unifikaciona crkva, Roj Volis, J. Gordon Melton, tipologija, kriterijum klasifikacije religijskih organizacija

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2013, no. 8 (1), pp. 19-40