ЕТНОЛОШКИ ФИЛМ У ЕТНОГРАФСКОМ МУЗЕЈУ У БЕОГРАДУ

Vanja Balaša

Apstrakt: У раду је дат преглед настанка видео и филмске колек- ције смештене у Етнографском музеју у Београду, уз истицање пресудног утицаја Међународног фестивала етнолошког филма на њено оснивање. Указује се на перспективе даљег развоја и дају се конкретни предлози за успостављање фонда филмова као равноправне музејске збирке. Кратак осврт је посвећен развоју Међународног фестивала етнолошког филма, који је 2011. године прославио своје двадесето јубиларно издање. Рад је заснован на личним запажањима за време стручне праксе у Етнографском музеју у Београду од септембра 2008. до новембра 2009. године, и пред- ставља покушај да се покрене расправа о једној, у стручној литератури до сада недовољно осветљеној теми, тј. потреби коначног одређивања јасних критеријума систематског купљања, чувања и коришћења аудио- визуелне грађе којом Музеј располаже.

Ključne reči: Eтнолошки филм, Етнографски музеј у Београду, видео и филмска колекција, Међународни фестивал етнолошког филма, систематизација, документација, нематеријално културно наслеђе

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2011, no. 75 (75), pp. 175-191