"ZOVITE IH PO OČEVIMA NJIHOVIM": MUŠKA STERILNOST I NOVE REPRODUKTIVNE TEHNOLOGIJE U SVETLU ISLAMA

Marko Pišev

Apstrakt: Generalno gledano, mnoge patrilinearne i patrilokalne zajednice visoko vrednuju mušku plodnost. U islamskim društvima kuranska dogma izričito preferira patrilinearnost nad matrilinearnošću i pripisuje primarnu važnost biološkom očinstvu. Čitalac Kurana u suri El-Ahzab nailazi na stih "Zovite ih po očevima njihovim, to je kod Allaha najispravnije", a jedan od eksperata za arapsku književnost ističe da se u mnogim pričama muški likovi izdvajaju kroz očinstvo, naročito ono izraženo u odnosu sa sinovima. U ovakvim društvenim okolnostima – u dobroj meri oblikovanim ultimativnim autoritetom vere – reproduktivna "nemoć" pojedinca shvata se kao svojevrstan biološki "defekt", koji prevashodno stigmatizuje muški deo populacije, i zbog toga su žene te koje često preuzmu na sebe "krivicu" neplodnosti. Ovaj rad ukazuje na neke od elemenata islamske bioetike i pažnju usmerava na pitanje da li i kako se nove reproduktivne tehnologije u pojedinim islamskim društvima koriste za lečenje muške sterilnost i da li je li njihovom praktičnom upotrebom moguće smanjiti tenzije proizašle iz sukoba reproduktivne "nerealizovanosti" muškarca i tradicionalnih koncepcija o čistoti loze (nasab).

Ključne reči: islam, patrilinearno poreklo, očinstvo, muška sterilnost, nove reproduktivne tehnologije (NRT)

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2012, no. 12 (2), pp. 155-167