Привиђења у западној Србији

Danijel Sinani

Apstrakt: Рад се бави веровањима везаним за појаву привиђења у западној Србији, на основу материјала добијеног теренским истраживањем у околини Пожеге и Лучана. Предложена је дефиниција самог појма „привиђење“, извршена је формална идентификација комплекса веровања везаног за феномен привиђења, у категоријама религијске теорије и религијске праксе, разматрањем пасивне и активне компоненте односа према овој оностраној појави, као и његови комуникацијско-функционални аспекти.

Ključne reči: привиђење, онострано/овострано, аберантни покојник, ритуал

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског института САНУ, y. 2005, no. 53 (1), pp. 307-318