Појединац и породица

Ljiljana Gavrilović

Apstrakt: У раду се разматра однос идеалног и реалног модела породичне организације у патријархалним заједницама, места појединца унутар породичне структуре и могућности изградње и реализације индивидуалног идентитета. Коришћени су подаци из широке класичне литературе о задрузи и из личних истраживања обављаних током осамдесетих година 20. века и у савременом периоду. Претпоставка је да изградња личног идентитета унутар патријархалних односа може бити стимулисана само у стабилним социо-економским условима, док се кризне ситуације одражавају на повратак на породични/групни идентитет, дефинисан идеалним моделом породичне организације.

Ključne reči: : породица, задруга, патријархално друштво, појединац, индивидуални идентитет

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског института САНУ, y. 2005, no. 53 (1), pp. 197-212