Киоск – критички оглед из урбане/политичке антропологије

Ivan Kovačević

Apstrakt: Киоск као грађевинска форма постоји у Београду континурано више од пола века. Смена форми киоска, у коме су се продавале новине и цигарете, пратила је промене стилова у дизајну и није привлачила пажњу шире јавности све до појаве великог броја киоска у централном делу града. Та појава коинцидира са преузимањем локалне власти од стране политичких странака које су биле опозиција режиму Слободана Милошевиће и колапсом социјалистички устројених предузећа за промет велим бројем артикала, чија се продаја „сели“ на киоске. Преузимањем власти на државном нивоу мења се однос према киосцима и јединствена државна и локална власт почиње кампању за њихово уклањање. У раду се разматра однос идеологије и киоска као архитектонске форме, са једне стране, и као средства за обављање економске делатности, са друге стране.

Ključne reči: киоск, урбанизам, Београд, режим Слободана Милошевића, локална самоуправа, архитектонски дизајн, тржишна економија

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског института САНУ, y. 2006, no. 54 (1), pp. 127-143