Музеји и географије (националне) моћи

Ljiljana Gavrilović

Apstrakt: У раду се расправља о односу музеја и (националне) политике, пре свега о концепту „аполитичности“ музејске делатности, на који се музејски радници често позивају. Анализира се процес настанка великих музеја у Европи и у Србији, као и циљеви њиховог рада, чиме се показује да музеји од свог настанка делају у функцији учвршћивања националних граница (спољних и унутрашњих) и учења патриотизма, дакле – са јасним политичким циљевима. С друге стране, анализира се утицај немачког романтизма, под чијим се упливом формира српска национална држава и све њене институције, укључујући и музеје, и на основу чијих се премиса гради илузија о аполитичности културе у целини, па тако и музејске делатности.

Ključne reči: музеј, политика, нација, држава, моћ

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског института САНУ, y. 2008, no. 56 (2), pp. 37-52