Eтнолошкa/антрополошкa научнa продукцијa у периоду транзиције

Miroslava Lukić-Krstanović Zorica Divac

Apstrakt: У овом раду етнологију/антропологију представљамо у светлу научне продукције, пре свега, разноврсних програмских концепција и реализација активности које су рефлексија сложених друштвених стања у Србији након/током периода политичке и економске кризе (у периоду 2002-2008). 2 Стање етнолошке/антрополошке науке прати се на три нивоа: 1. етнолошка мрежа – научни програми и институције; 2. научна продукција – реализација и презентација научног рада; 3. научна конфигурација – разноврсност и правци научних приступа. Стање науке у посматраном периоду проистиче из турбулентног периода друштва у транзицији. Поставља се питање да ли су преломни друштвени и политички процеси довели и до другачије научне конфигурације и валоризације. Зато је у овом раду репрезентовање етнологије/антропологије директно конфронтирано са текућим збивањима у сфери политике, културе, спорта и економије у Србији и свету у датом периоду.

Ključne reči: етнологија/антропологија, научна продукција, друштво, транзиција, Србијa

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског института САНУ, y. 2009, no. 57 (1), pp. 201-221